Protectia datelor cu caracter personal

SMART KINETIKS SRL este persoană juridică cu sediul în str. Cozla nr. 2A, bl F3, sector 3 Bucuresti, Cod Fiscal 33072003 si este operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 0021177/24.05.2018, în conformitate cu legea nr. 677 / 2001.SMART KINETIKS SRL colectează unele date personale, doar cu acordul utilizatorilor fiind în dispozitie EU GDPR și a luat măsuri concrete pentru operarea în siguranta a datelor personale  cu care vine în contact, respectand confidentialitatea si drepturile clienților/vizitatorilor.

Datele personale colectate prin intermediul formularului de contact/de programare de pe site-ul https://simbalance.ro sunt:

 • Numele si prenumele
 • Adresa de mail
 • Numarul de telefon

Datele colectate sunt folosite strict pentru informarea clienților privind serviciile noastre, pentru activități comerciale, de promovare a produselor si serviciilor si de marketing. Astfel, https://simbalance.ro poate notifica utilizatorii/clienții privind ofertele curente prin newsletterul săptămânal, și poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje special

SMART KINETIKS SRL prelucrează datele personale colectate doar în scopurile mentionate iar clienții/vizitatorii iși exprimă consimțământul cu privire la înregistrarea acestora în baza de date a societății noastre în momentul completării formularului de contact/de programare de pe site-ul https://simbalance.ro.

Prin utilizarea formularelor de pe website, clientul / vizitatorul permite societății noastresă colecteze şi să adminstreze datele acestuia cu caracter personal, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Datele cu caracter personal vor fi comunicate către terţi doar cu consimţământul persoanei vizate şi numai pentru îndeplinirea unei obligaţii contactuale legale.

În cadrul SMART KINETIKS SRL, persoana desemnată să aibă acces la datele furnizate de dumneavoastră are obligaţia păstrării confidenţialităţii datelor cu caracter personal oferite.

Societatea noastră nu solicită clienţilor sau utilizatorilor, prin niciun mijloc de comunicare (website, pagina Facebook, e-mail, telefonic / SMS, etc.), informaţii referitoare la conturi / carduri bancare sau parole personale.

SMART KINETIKS SRL nu promovează SPAM-ul.

Clientul/vizitatorul (denumit si persoana vizată) beneficiază de următoarele drepturi, conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date :

 • Dreptul de informare: Operatorul ia măsuri adecvate pentru a furniza persoanei vizate informaţii şi comunicări referitoare la prelucrarea datelor personale, într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă şi uşor accesibilă, utilizând un limbaj clar şi simplu, în special pentru orice informaţii adresate în mod specific unui copil. Informaţiile se furnizează în scris sau prin alte mijloace, inclusiv, atunci când este oportun, în format electronic. La solicitarea persoanei vizate, informaţiile pot fi furnizate verbal, cu condiţia ca identitatea persoanei vizate să fie dovedită prin alte mijloace.
 • Dreptul de acces: Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la informaţii suplimentare.
 • Dreptul la rectificare: Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.
 • Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate.
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării: Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal.
 • Dreptul la opoziţie: În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii.
 • Dreptul de retragere a consimţământului: Pesoana vizată are dreptul să îşi retragă în orice moment consimţământul.
 • Dreptul de a depune plângere: În cazul în care persoana vizată consideră că există încălcări ale Regulamentului de prelucrarea datelor cu caracter personal, poate depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Vă puteţi exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, în atenţia Responsabilului cu Protecţia datelor al SMART KINETIKS SRLD-na Gabriela NICULAE
Contact responsabil cu protecţia datelor: